De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie.  De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen tezamen. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden, die door de MR-en van de Dynamiekscholen gekozen zijn.

De GMR heeft met name de taak de idee�n van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Beleidsnotities worden na enkele jaren ge�valueerd. De GMR vindt het  belangrijk om in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een open communicatiestructuur etc.

De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR-en. Verder kunnen leden van de MR-en de vergaderingen van de GMR bijwonen. Jaarlijks worden er door de GMR twee gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarbij vooral de saamhorigheid centraal staat. Leren met en luisteren naar elkaar.

Zie voor samenstelling en contactgegevens www.dynamiek.nu onder het kopje: over Dynamiek